งานคลังและพัสดุ

รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาววชิรา มาลาวัลย์

รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ email : agrwrm@ku.ac.th โทร : 11291-3 ต่อ 1943

งานคลัง

นางสาวณัฐธนิน ธรรมนราทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี email : fagrnnt@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1941

นางสาวฤทัย สืบสุทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ email : agrrts.ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1907

นางสาวรัชนี จันทร์จรัสจิตต์

นักวิชาการเงินและบัญชี email : fagrrnc@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1916

นางสาวอรพรรณ กิจมุติ

นักวิชาการเงินและบัญชี email : rdgopk@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1823

นายบุณฑริก รังสิมันตุ์วงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง ARTTC) email : boontarig.r@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1913

งานพัสดุ

นายสงกรานต์ คุ้มกลาง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ email : fagrskk@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1202 / 1204

นางสาวศราวดี ปานจับ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (ส่วนกลาง ARTTC ) email : rdgsdp@ku.ac.th โทร : 11291-3 ต่อ 1202

นางสาวศิมาภรณ์ มูลพันธุ์

นักวิชาการพัสดุ email : simaporn.m@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1202 / 1204