งานบริการการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นายวิชาญ ยั่งยืน

หัวหน้างานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) email : agrwcy@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1523

หน่วยทะเบียนนิสิต หน่วยบัณฑิตศึกษา

torr

นางวัชราภรณ์ วงศ์วณิช

นักวิชาการศึกษา email : fagrwpt@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1514

นางสาวเบญจมาภรณ์ ปานรัตน์

นักวิชาการศึกษา email : fagrawb@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1527

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

นางสาวมนต์ตา ดุลยาชีวะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป email : fagrmtd@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1201

หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางทฤษฎี อ่วมกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ email : rdgtdo@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1304

นางสาวเอกกัญญา ทิมไธสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ email : fagrent@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1304

นางสาวอังคณา บุณโยทยาน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา email : angkana.boo@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1304

นายดนุสรณ์ วันโสภา

นักวิชาการโสต ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา email : danusorn.w@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ1304

โครงการพิเศษ

นางสาวสรรค์สิริ ชื่นชม

นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ email : fagrsrc@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1203

นางสาวพัชนี อินทมุข

นักวิเทศสัมพันธ์ email : parisa.cho@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1201

ming

นางสาวบุญญิศา เกียรติก้องไกล

นักวิเทศสัมพันธ์ email : parisa.cho@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1201