ประวัติสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร

     สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512  ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนจากแผนกวิชาเป็นภาควิชาทุกคณะ และเริ่มจัดตั้งส่วนราชการที่เรียกว่า สำนักงานเลขานุการคณะ ซึ่งเทียบเท่าภาควิชา อยู่ในสังกัดคณะด้วย

ปรัชญา ปณิธาน

       สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร เป็นหน่วยงานสนับสนุน มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในคณะเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคณะเกษตรและมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

     สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาคณะเกษตร

นโยบาย

  1. พัฒนาระบบสำนักงานเลขานุการคณะเกษตรให้ทันสมัย
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
  3. เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนาคณะเกษตรอย่างเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การบริหารงานในภารกิจของคณะเกษตร ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง ตรงเวลาตามวัตถุประสงค์ของคณะเกษตร
  2. ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเกษตร
  3. สนับสนุนการบริการวิชาการและวิจัยแก่สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ
  4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ของคณะเกษตร