งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล

นางสาวปาลิดา ข่มอาวุธ

หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล email : fgrajwk@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1945

หน่วยธุรการ

นายกฤษพิมาณ หัสไทย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ email : fagrkmh@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1910

นายณัฐพล ชนานุกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป email : nuttapol.ch@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1927

นางสาวศศิธร สุขรักษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป email : fagrsosu@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1928

นางสาวพัชยา อุบาลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป email : patchaya.u@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1949

นายสุทธิเดช พิณสายแก้ว

พนักงานทั่วไป email : sutthidech.p@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1942

นางสาวมยุรินทร์ ด้วงแสง

พนักงานพิมพ์ email : agrsbd@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1947

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางสาวนิลเนตร ศรีคร้าม

นักทรัพยากรบุคคล email : rdgnns@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1926

นางสาวทิพธิดา ทิพย์คงคา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป email : fthipthida.ti@ku.th โทร : 1291-3 ต่อ 1944

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายวิทยา ด้วงโพนทัน

ช่างเทคนิค email : wittaya.d@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1104

นายอภิวัฒน์ บุญหนัก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป email : fagrawb@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1527

นางลัดดาวรรณ ทิมไธสง

พนักงานสถานที่ email : laddawan.t@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1105

นางสาวธารทิพย์ เพ็ชรสุขใส

แม่บ้าน email : tantip.p@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1714 / 1950

kan

นางสาวลำพึง วิชาสวรรค์

พนักงานทั่วไป email : lampeang.w@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1105

นายพรชัย จีนจบ

พนักงานขับรถยนต์ email : pornchai.ch@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1105

นายจารึก แสงสุข

พนักงานขับรถยนต์ email : jaruek.s@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1105

นายเอกธนา หมื่นศรี

พนักงานขับรถยนต์ email : eakthana.m@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1105