หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร

boss

นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ email : agrntn@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1924
se