งานนโยบายและแผน

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวกัญญารัตน์ หิรัญรัตน์

หัวหน้างานนโยบายและแผน email : rdgkrh@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1914

นางสาวเกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป email : rdgkkk@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1930

นางขนิษฐา เสลาคุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ email : agrkntp@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1915

นางสาวณัฐฏิการ์ ตันกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน email : fagrnip@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1946