ส่วนกลางศูนย์ ARTTC

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัยเชี่ยวชาญ ( ส่วนกลาง ARTTC )

tik

นางวีระศรี เมฆตรง

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัยเชี่ยวชาญ ( ส่วนกลาง ARTTC ) email : rdgwev@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1818

นางรัตนา สุวรรณเลิศ

พนักงานธุรการ ส.4 (ส่วนกลาง ARTTC) email : rdgrnk@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1948

นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ( ส่วนกลาง ARTTC ) email : ijspsb@gmail.com โทร : 1291-3 ต่อ 1917

นางสาวอมรรัตน์ อุ่นทรัพย์วิบูลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ส่วนกลาง ARTTC) email : fagrnpck@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1911

นางสาวอรวรรณ คำดี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ( ส่วนกลาง ARTTC ) email : fagrowk@ku.ac.th โทร : 1291-3 ต่อ 1010

นางสาวธนาวดี สมบุญศิริ

นักวิทยาศาสตร์ ( ส่วนกลาง ARTTC ) email : thanawadi.s@ku.th โทร : 1291-3 ต่อ 1404

นางสาวชลิตา ชินพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (ส่วนกลาง ARTTC) email : chalita.bo@hotmail.com โทร :1291-3 ต่อ 1404